Felfüggesztett szabadságvesztés, felfüggesztett börtönbüntetés

A feltételes elítélésnek a próbára bocsátás melletti másik – belga-francia eredetű – formája a büntetés végrehajtásának felfüggesztése. § Ekkor a bíróság kiszabja a büntetést, azonban annak azonnali végrehajtásától meghatározott ideig eltekint. Ha ezen idő alatt az elítélt törvénytisztelő életmódot folytat, betartja a rá vonatkozó magatartási szabályokat, akkor a bíróság a próbaidő leteltét követően a büntetést kitöltöttnek tekinti. Így mellőzhetőek a büntetés végrehajtásával szükségképpen együtt járó hátrányok, ugyanakkor az elkövető nem kerül ki eddigi környezetéből, folytathatja – illetve megváltoztathatja – korábbi életét, kezébe véve a döntést: saját jövőbeli viselkedésétől függ csupán, hogy a büntetés végrehajtására sor kerül-e. Ezért a feltételes elítélés e formájának is kedvező speciálpreventív jellemzői vannak.

Nem minden esetben mellőzhető azonban a büntetéskiszabás egyéb fontos körülménye és a büntetés generálpreventív célja. Ezért – az egyéb érdekeket is figyelembe véve – a törvény csak meghatározott körben biztosítja e jogintézmény alkalmazhatóságát. Ezek a korlátozások – némileg eltérve a próbára bocsátástól § – elsősorban a büntetés tartamához kapcsolódnak, az elkövető társadalomra veszélyessége – bűnösségének foka – a próbaidő hossza kapcsán nyer fokozott értékelést. Természetesen itt is minimumfeltétel, hogy a büntetés célja így is elérhető legyen.

Alkalmazási feltételek

Ennek megfelelően a két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha – különösen az elkövető személyi körülményeire figyelemmel – alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. § A határzár tiltott átlépése §, a határzár megrongálása §, valamint a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása § esetén az öt évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása is felfüggeszthető. §

A végrehajtás felfüggesztésének akadályai

Nincs ugyanakkor lehetőség egyéb büntetés, a mellékbüntetés § vagy intézkedések §végrehajtásának a felfüggesztésére. A szabadságvesztés végrehajtása sem függeszthető fel, ha az eljárás alapját adó szándékos bűncselekményt az elkövető egy, korábban vele szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt vagy felfüggesztésének próbaideje alatt követte el §, vagy ha az elkövető a bűncselekményt bűnszervezetben követte el §, illetve ha az elkövető többszörös visszaeső. §§

A végrehajtás felfüggesztésének legfontosabb szempontjai

A jövőbeli feltétel vonatkozásában elsősorban a büntetés céljára és a büntetéskiszabás elveire kell alapozni a döntést, az elkövető személyi körülményeit ezzel összefüggésben kiemelten mérlegelve. A felfüggesztés mellett szólhat, ha a cselekmény társadalomra veszélyessége jelentősebb ugyan, azonban a bűnösség foka kisebb, illetve ha a társadalomra veszélyessége kisebb, de a bűnösség foka jelentősebb.

Részben végrehajtandó, részben felfüggesztett szabadságvesztés

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2013. július 1-jét követően nem ad lehetőséget a szabadságvesztés végrehajtásának a részbeni felfüggesztésére.

A próbaidő mértéke

A szabadságvesztés vonatkozásában értékelhető a bűnösség formája (szándékosság-gondatlanság §), másrészt az egyéb körülmények. A kiszabott szabadságvesztés ugyanis egy évtől öt évig terjedő próbaidőre függeszthető fel. § A próbaidő e kereteken belüli pontos meghatározásakor egyéb szempontok – például a bűncselekmény jellege, a bűnösség foka, a bűncselekmény indítéka, az elkövetés után tanúsított magatartás, a megbánás, jóvátétel, a kedvezőtlen életvezetés – mellett az egyéni megelőzés célja kap kiemelt szerepet. A határzár tiltott átlépése §, a határzár megrongálása §, valamint a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása §esetén ugyanakkor a próbaidő tartama két évtől tíz évig terjedhet, de nem lehet rövidebb az ezen bűncselekmények miatt kiszabott kiutasítás tartamánál. §

A próbaidőt években és hónapokban kell meghatározni és az a kiszabott szabadságvesztésnél rövidebb nem lehet. §

A próbaidő minél eredményesebb eltelte érdekében – csak a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg – az elkövető pártfogó felügyelet alá helyezhető. Ha pedig az elkövető visszaeső §, kötelező jelleggel pártfogó felügyelet alatt áll. §

A feltételes elítélés azonban csak a próbaidő megfelelő letelte után jelent valódi előnyt az elítéltre nézve. Ha azonban a próbaidő alatt megállapítják, hogy a szabadságvesztés végrehajtását a fentebb ismertetett kizáró ok ellenére függesztették fel, vagy az elkövetőt a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, illetve az elítélt a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy a kiutasított elkövető a felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt Magyarország területére visszatér, a felfüggesztett büntetést végre kell hajtani.

(Forrás: magyarorszag.hu)